kontroly

Kontroly SUIP se nevyhnou žádné firmě ani podnikateli!

Jako každý rok vyšla na webu Státního úřadu inspekce práce roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí za rok 2022. Tyto statistiky opět potvrzují, že kontrolám se nikdo nevyhne. Jak dopadly kontroly BOZP a jak vysoké byly minulý rok sankce? 

Podnětů ke kontrole v oblasti BOZP bylo v roce 2022 téměř stejné množství jako v předchozích letech. Na základě těchto podnětu provedla inspekce celkem 410 kontrol zaměřujících se na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Největší část podnětů se týkala všeobecné bezpečnosti práce (613 podnětů), dále přidělování OOPP či nedostatečného proškolení v oblasti BOZP.

Pokuty, které byly za nedostatky udělené, opět potvrzují to, jak je důležité dodržovat pravidla BOZP. Pokud si s touto oblastí nevíte rady, je lepší se poradit s odborníky z externí firmy.

Co bylo nejčastějším problémem?

Dá se říci, že zpráva zahrnuje problémy a porušení v bodech, na které narážejí i naši technici při prověrkách. Nejčastější závady se týkaly nezajištění podmínek BOZP (nedostatečná organizace BOZP a opatření), porušení zákoníku práce, stanovené podmínky na pracoviště a pracovní prostředí nebo porušení požadavku na bezpečný provoz a používání nástrojů.

Sankce a pokuty

Inspektoři provedli celkem 7 232 kontrol zaměřených na bezpečnost práce a vyhrazená technická zařízení (VTZ). Za porušení právních předpisů bylo v roce 2022 v oblastech BOZP, VTZ a v oblasti ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek uloženo celkem 884 pokut ve výši 28 784 800 Kč. (zdroj: SÚIP)

Přečtěte si také: KOLIK SI ODKLÁDAT DO PRASÁTKA?

Dohromady narazila inspekce na 16 462 porušení v těchto oblastech. Mezi nejčastější patří podle souhrnné zprávy SÚIP tato:

  • chybějící či neúplná školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP
  • chybně nebo nedostatečně vyhodnocená rizika pro pracovní činnosti
  • nevhodné organizace práce ze strany zaměstnavatelů,
  • nebezpečné pracovní postupy tolerované zaměstnavateli,
  • neseznámení zaměstnanců s příslušnými riziky ohrožujícími život a zdraví na pracovišti,
  • nevhodné stavy pracovišť a pracovních prostředí vzhledem k bezpečnostním požadavkům (např. poškozené podlahy, nezajištěná místa s rizikem pádu z výšky nebo do hloubky apod.).